Elizabeth001

Photo by Lisa Bennett. Painting by Luka Vardiashvili.